Contact  Leveringsvoorwaarden  Privacy statement  Verwerkers-
overeenkomst

CSV Networks - Algemene Voorwaarden

1 november 2015
Gedeponeerd bij de kamer van Koophandel te Utrecht
Onder nummer 30139680


1. Definities

1. CSV Networks en/of csv-networks.nl: handelend onder de naam "CSV Networks BV" gevestigd te Soesterberg.

2. Opdrachtgever, cliënt, klant, afnemer, gebruiker: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van CSV Networks wordt gesloten.

3. Producten en diensten van CSV Networks: de door CSV Networks te exploiteren producten en diensten waarbij door opdrachtgever beschikbaar te stellen informatie elektronisch kan worden geraadpleegd en waarmee elektronische berichten tussen gebruikers uitgewisseld kunnen worden; hieronder vallen onder meer de productie, plaatsing en huur van websites, de huur en registratie van een domein, de promotie van een website, het huren van dedicated/VPS/Cloud servers, colocatie en alle andere aanvullende en ondersteunende producten en diensten.

4. Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, digitaal, schriftelijk of per e-mail bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten van CSV Networks. Elektronisch geplaatste orders uitdrukkelijk hieronder begrepen.

5. Site, De site: http://www.csv-networks.nl/


2. Toepasselijkheid

1. Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met CSV Networks.

2. Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor CSV Networks niet bindend en niet van toepassing.

3. Deze versie van de algemene voorwaarden treedt in de plaats van eerdere versies van de Algemene Voorwaarden.

4. In alle gevallen waarin een overeenkomst met de afnemer eindigt, blijven deze algemene voorwaarden de betrekkingen tussen partijen beheersen voor zover dit voor de afwikkeling van die overeenkomst noodzakelijk is.

5. CSV Networks is gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van eerder gesloten overeenkomsten. Wijzigingen gaan in twee weken na bekendmaking of nader aangegeven datum door middel van een schriftelijke mededeling dan wel een mededeling op de webpagina's of nieuwsbrief van CSV Networks. Indien de afnemer wijzigingen van de algemene voorwaarden niet wenst te accepteren heeft deze tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen, het recht de overeenkomst schriftelijk op te zeggen per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden. Na het tijdstip van inwerkingtreding wordt de afnemer geacht de wijzigingen te hebben aanvaard.


3. Aanbieding en acceptatie

1. Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege CSV Networks gedaan zijn vrijblijvend, exclusief btw en per jaar. Tenzij anders aangegeven.

2. CSV Networks heeft het recht uitgebrachte offertes te herroepen. De offertes hebben, tenzij anders in de offerte aangegeven, een geldigheidsduur van maximaal 14 dagen, te rekenen vanaf de datum zoals vermeld in de offerte. De offerte is te allen tijde gebaseerd op de door de afnemer verstrekte gegevens.

3. Indien voor het gebruik of de aanvraag van een bepaalde domeinnaam of een bepaalde domeinnaamextensie voorwaarden worden gesteld door de instantie die de betreffende domeinnaam dan wel extensie uitgeeft dient de afnemer aan deze voorwaarden te voldoen, bij gebreke waarvan heeft CSV Networks het recht de toegekende domeinnaamregistratie van Afnemer ongedaan te maken, dan wel de registratieprocedure op te schorten.


4. Aanvang van de overeenkomst

Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan: het offerte- of contractformulier is, ingevuld door opdrachtgever, ontvangen en geaccepteerd door CSV Networks.
Een overeenkomst komt tevens tot stand door het plaatsen van een online bestelling via de CSV website, of na ontvangst van een bevestiging per mail.


5. Duur en beëindiging

1. Tenzij de overeenkomst anders vermeldt wordt een overeenkomst voor alle overige producten en/of diensten van CSV Networks aangegaan voor onbepaalde tijd. Na afloop van een facturatieperiode vindt verlenging voor een zelfde periode plaats, behoudens tijdige opzegging door de afnemer of CSV Networks zoals omschreven in artikel 5(2).

2. Opzegging van een overeenkomst door opdrachtgever dient minimaal een (1) kalendermaand voor het einde van de overeengekomen termijn te geschieden. CSV Networks heeft het recht de overeenkomst op ieder moment schriftelijk of per e-mail te beëindigen, waarbij een opzegtermijn van minimaal een (1) kalendermaand in acht dient te worden genomen. Opzegging door afnemer dient schriftelijk te geschieden per e-mail naar backoffice@csv-networks.nl of per post, waarbij als opzegdatum geldt de datum van de poststempel.

3. Een verhuizing van een domein door de afnemer naar een andere provider geldt als een opzegging van de overeenkomst.

4. Na ontvangst van de opzegging stuurt CSV Networks een bevestiging van opzegging, zonder deze bevestiging is er geen bewijs van opzegging en duurt de overeenkomst voort. De bevestiging wordt gestuurd aan het e-mail adres van het administratieve contact zoals dat bekend is onze klantenadministratie.

5. CSV Networks heeft het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever aan een of meer van zijn verplichtingen jegens CSV Networks niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt.

6. CSV Networks houdt zich het recht voor domeinen niet langer in stand te houden na overschrijding van de betalingstermijn met 1 maand.

7. CSV Networks heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.

8. CSV Networks heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien:
a) opdrachtgever oneigenlijk gebruik maakt van diensten geleverd door CSV Networks
b) pornografische afbeeldingen worden verspreid
c) Nederlandse wetgeving wordt overtreden
d) Internationale wetgeving wordt overtreden


6. Downgrade product

1. Producten kunnen door opdrachtgever worden omgezet in andere producten, wanneer het gaat om een omzetting naar een goedkoper product spreken wij van een downgrade. Het lagere tarief geldt dan voor de volgende factuurperiode. Een downgrade van een overeenkomst door de Afnemer dient minimaal een (1) kalendermaand voor het einde van de facturatieperiode voor het lopende contract te geschieden. Een downgrade door afnemer dient schriftelijk te geschieden e-mail naar backoffice@csv-networks.nl of per post.


7. Verplichtingen van CSV Networks

1. CSV Networks spant zich als een goed dienstverlener in zorg te dragen voor: het verlenen van de in de overeenkomst bepaalde CSV Networks dienst(en); het tot stand brengen en in stand houden van de verbindingen die via het systeem met het internet gemaakt kunnen worden; de beveiliging van gegevens die opgeslagen worden.

2. CSV Networks kan echter geen onbelemmerde toegang tot het systeem en het Internet garanderen, noch dat te allen tijde gebruik gemaakt kan worden van de CSV Networks diensten.
CSV Networks zal de door haar te verrichten Diensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een "inspanningsverplichting". CSV Networks garandeert dan ook niet dat haar Diensten en systemen ononderbroken zullen functioneren, betrouwbaar en altijd bereikbaar zijn.
CSV Networks is nimmer aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit storingen of wijzigingen in de telecommunicatie- en/of datatransportsystemen van derde partijen.

3. CSV Networks onthoudt zich van het inzien van persoonlijke e-mail en/of bestanden van klanten en stelt deze niet ter beschikking van derden, tenzij CSV Networks hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is, dan wel in het geval de klant handelt, of wordt vermoed te handelen, in strijd met artikel 8.5 tot en met 8.9 van deze algemene voorwaarden.

4. CSV Networks is terughoudend met het sturen van e-mail aan klanten. CSV Networks verleent geen toestemming aan derden om gebruik te maken van haar mailbestand en stuurt zelf ook geen aanbiedingen aan klanten op verzoek van derden. Klanten ontvangen wel de CSV Networks Update, met service mededelingen en nieuws over de dienstverlening en producten van CSV Networks. Als u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, kunt u zich uitschrijven middels de link onder in de nieuwsbrief. 


8. Verplichtingen van de klant

1. De klant zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker verwacht mag worden. De klant stelt CSV Networks zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis van wijzigingen in relevante gegevens. De klant is verantwoordelijk voor het aanwezig zijn van de meeste recente klantgegevens, c.q. contact gegevens, in de administratie van CSV Networks.

2. De klant draagt de verantwoordelijkheid voor de keuze van veilige passwords en het gebruik daarvan. De klant beheert zijn passwords en andere toegangsgegevens zorgvuldig en houdt deze geheim.

3. De klant is verplicht zijn systemen en programma's zo in te richten, dat noch de veiligheid, noch de integriteit noch de beschikbaarheid van systemen, netwerken en gegevens van CSV Networks of derden hinder ondervinden.

4. Bij bepaalde servers heeft de klant alleen administratorrechten. CSV Networks kan deze servers niet beheren. De klant dient derhalve beveiligingssoftware te installeren, zich regelmatig over bekend wordende veiligheidslekken te informeren en bekende veiligheidslekken te dichten. De installatie van onderhoudsprogramma's of andere programma's die CSV Networks ter beschikking stelt of aanbeveelt, ontslaat de klant niet van deze verplichting.

5. De klant zorgt ervoor, dat zijn domein(en) en inhoud geen inbreuk maken op wettelijke voorschriften of rechten van derden.

6. De klant onthoudt zich ervan overige klanten of Internetgebruikers te hinderen en schade toe te brengen aan het systeem. Het is de klant verboden processen of programma's -al dan niet via het systeem- op te starten waarvan de klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks CSV Networks, overige klanten of Internetgebruikers hindert of schade toebrengt. Hierbij is nadrukkelijk ook indirecte schade inbegrepen door misconfiguratie aan de klantzijde, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend 'open relaying' door een verkeerd geconfigureerde mailserver. Het is de klant slechts toegestaan processen of programma's op te starten indien er een directe, door CSV Networks toegestane verbinding met het systeem bestaat.

7. Het is de klant niet toegestaan het systeem en de schrijfruimte te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen, de netiquette, de overeenkomst of deze algemene voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de navolgende handelingen en gedragingen: spamming: het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail met dezelfde inhoud en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het Internet posten van een bericht met dezelfde inhoud. Hieronder is ook spam begrepen die via elke andere provider wordt verstuurd met referentie aan een website, e-mail adres of andere dienst bij CSV Networks; het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden; het openbaar maken of verspreiden van kinderpornografie; seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen; hacken: het zonder toestemming binnendringen van andere computers of computersystemen op het internet.

8. De klant verplicht zich voorts, geen domeinen of inhoud toegankelijk te maken, die van extremistische (in het bijzonder rechts-extremistische) aard zijn of pornografische, commercieel erotische, gewelddadige, geweld verheerlijkende, racistische, discriminerende, opruiende of voor minderjarigen schadelijke inhoud weergeven, noch domeinen of inhoud die oproepen tot het plegen van strafbare feiten of handleidingen daartoe vormen. Dit geldt ook indien dergelijke inhoud door middel van hyperlinks of andere verbindingen, die de klant op websites van derden plaatst, toegankelijk wordt gemaakt.

9. Het gebruik van de CSV Networks diensten voor de verspreiding van schadelijke programma's of oneigenlijk gebruik door botnets, voor de verzending van spamberichten of voor phishing, voor schendingen van merk- en auteursrechten, dan wel piraterij, voor frauduleuze of misleidende praktijken, productvervalsing of enige andere gedraging waardoor het toepasselijk recht wordt geschonden, is verboden.

10. CSV Networks heeft geen kennis van informatie en/of gegevens die door gebruiker en/of klanten van Gebruiker met behulp van de Dienst worden verspreid. CSV Networks is voor deze informatie niet aansprakelijk. Gebruiker vrijwaart CSV Networks voor enige schade die voortvloeit uit de gegevens
en/of informatie die met behulp van de dienst door gebruiker zelf of diens klanten wordt verspreid.

11. Het is de klant niet toegestaan zijn of haar account, de handleiding of andere uit de overeenkomst voortvloeiende rechten aan derden over te dragen of aan derden in gebruik te geven, tenzij CSV Networks hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft gegeven. Onverminderd het voorafgaande is het de klant wel toegestaan door een derde een website te laten ontwerpen, plaatsen en onderhouden. De klant blijft wel verantwoordelijk voor het gebruik van zijn of haar account en wachtwoord.

12. De klant draagt zorg voor de noodzakelijke hard- en software, configuratie, randapparatuur en verbindingen om toegang tot het systeem mogelijk te maken.

13. De klant is gebonden aan de hoeveelheid schrijfruimte zoals beschreven in de overeenkomst. De klant is er voor verantwoordelijk dat deze hoeveelheid niet wordt overschreden. Bij ruime overschrijding is CSV Networks bevoegd, ten behoeve van een goed functioneren van de CSV Networks diensten informatie te verwijderen.

14. De klant geeft bij deze toestemming aan CSV Networks zijn of haar persoonsgegevens op te nemen in de persoonsregistratie van CSV Networks welke benodigd is voor haar administratie en beheerstaken. Deze persoonsregistratie bevat zowel account- als verkeersgegevens en is slechts toegankelijk voor CSV Networks en wordt niet aan derden verstrekt, tenzij CSV Networks hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is.


9. Levering en leveringstijd

1. Levering van de hosting account en domeinnaam geschieden zo spoedig mogelijk na schriftelijke opdracht en aanlevering van gegevens en voor CSV Networks benodigde documenten en/of promotiemateriaal, of op een later af te spreken tijdstip.

2. Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van CSV Networks zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.

3. Bij aanvraag en registratie van een domein dient rekening gehouden te worden met een doorlooptijd van enkele weken.


10. Overmacht

1. Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen. Meer specifiek alle van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet voorzienbaar waren en als gevolg waarvan CSV Networks niet in staat is haar verplichtingen jegens de klant na te komen. Hieronder zijn onder meer, maar niet uitsluitend, begrepen storingen in de verbinding met het Internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, storingen in netwerken.

2. CSV Networks is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden.


11. Data/e-mailverkeer

1. Het dataverkeer/e-mailverkeer wordt door ons vastgesteld met de methode die gehanteerd wordt in de software pakketten die gebruikt worden door CSV Networks zoals beschreven op onze website.

2. Het data/e-mailverkeer is beperkt door onze 'fair use policy' met dien verstande dat een en ander acceptabel dient te zijn in verhouding tot het doorsnee verbruik van de gemiddelde gebruiker, indien een website uitzonderlijk verbruik vertoont zal deze worden verwijderd c.q. een toeslag krijgen over het extreme gebruik. Voor onze webhosting pakketten wordt in ieder geval aangemerkt als uitzonderlijk gebruik: meer dan 10 gigabytes aan dataverkeer per maand. Wij brengen cliënt op de hoogte van dit extreme gebruik en stellen deze in de gelegenheid een toeslag te betalen over dit extreme gebruik van het data/e-mailverkeer, een en ander in overleg met CSV Networks, indien de betreffende eigenaar van de website hiermede niet akkoord wenst te gaan, zal hij tot uiterlijk 12.00 uur na de schriftelijke mededeling, in de gelegenheid worden gesteld de onderhavige website elders onder te brengen en te verwijderen van de servers van CSV Networks. Geeft de cliënt hieraan geen gehoor dan worden de standaard tarieven voor dataverkeer onverkort toegepast. CSV Networks behoud tevens het recht zonder verdere melding de onderhavige website te verwijderen van diens servers. Nimmer kan enige aanspraak worden gemaakt op schadevergoeding in welke vorm dan ook.

3. CSV Networks behoudt zich ten aanzien van e-mails het recht voor, de omvang van in- en uitgaande berichten te beperken, voor zover dit in redelijkheid voor klanten acceptabel is.


12. Diskgebruik

1. Het diskgebruik wordt door ons vastgesteld met de methode die gehanteerd wordt in de software pakketten die gebruikt worden door CSV Networks zoals beschreven op onze website (bijvoorbeeld software van de bedrijven DirectAdmin of Plesk).

2. Onze hosting producten kennen duidelijk omschreven limieten met betrekking tot de hoeveelheid diskruimte die cliënt ter beschikking staat. Wanneer de toegewezen diskruimte wordt overschreden wordt cliënt daar automatisch van op de hoogte gesteld via een e-mail. Deze mail wordt dagelijks verstuurd zolang de overschrijding voortduurt. Wanneer deze overschrijding naar onze mening te lang voortduurt, stellen wij cliënt daar schriftelijk van op de hoogte, deze krijgt dan de keuze of meer diskruimte aan te schaffen of zijn/haar gebruik terug te brengen. Wanneer wij na zeven dagen geen antwoord van cliënt op ons schrijven hebben ontvangen behouden wij ons het recht voor het pakket op te waarderen naar het benodigde volume zodat er niet meer sprake is van overschrijding van de diskgebruik limiet. Wanneer op enig tijdstip na onze schrijven wederom de diskgebruik limiet wordt overschreden, behouden wij ons het recht voor het pakket wederom op te waarderen. CSV Networks behoud tevens het recht zonder verdere melding de onderhavige website te verwijderen van diens servers. Nimmer kan enige aanspraak worden gemaakt op schadevergoeding in welke vorm dan ook.


13. Tarieven

1. Alle op de site genoemde tarieven, evenals overeengekomen tarieven zijn exclusief btw, tenzij anders is vermeld.

2. CSV Networks heeft het recht de tarieven te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van al gesloten overeenkomsten. Wijzigingen gaan in twee weken na bekendmaking of nader aangegeven datum door middel van een schriftelijke mededeling dan wel een mededeling op de webpagina's of nieuwsbrief van CSV Networks. Indien de afnemer wijzigingen niet wenst te accepteren heeft deze tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen, het recht de overeenkomst schriftelijk op te zeggen per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden. Na het tijdstip van inwerkingtreding wordt de afnemer geacht de wijzigingen - stilzwijgend - te hebben aanvaard.

3. Indexatie: CSV Networks houdt zich het recht voor, zonder aankondiging vooraf, alle prijzen jaarlijks te verhogen met een percentage. Dit percentage is maximaal gelijk aan 5 procent vermeerderd met een percentage gelijk aan de stijging van de consumenten prijs index, zoals die is vastgesteld door het CBS, voor het jaar voorafgaand aan die van de prijsverhoging. Uitdrukkelijk zij nog vermeld dat prijsverhogingen naar aanleiding van de door ons toegepaste indexatie geen grond vormen voor tussentijdse ontbinding. De indexatie is een integraal onderdeel van de overeengekomen prijs.


14. Betalingsvoorwaarden

1. De betalingsverplichting van opdrachtgever gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van producten en diensten van CSV Networks.

2. De ter zake van de overeenkomst verschuldigde vergoeding is exclusief BTW en eventueel andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen. Opdrachtgever is voorts de vergoedingen die uit deze voorwaarden c.q. voorschriften voortvloeien verschuldigd.

3. De verschuldigde kosten worden bij vooruitbetaling in rekening gebracht en dienen vooraf te worden voldaan, per automatische incasso of factuur. Zo niet, dan behoudt CSV Networks het recht de prestatie van zijn kant (tijdelijk) stil te leggen.

4. CSV Networks stuurt opdrachtgever per facturatieperiode een factuur voor de kosten die samenhangen met de overeenkomst.

5. Indien opdrachtgever niet tijdig heeft betaald, wordt dit aan opdrachtgever medegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld. Is ook binnen die termijn niet betaald, dan is opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

6. Indien opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan opdrachtgever de bezwaren binnen twee weken na de datum op de rekening aan de CSV Networks kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal de CSV Networks een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag.

7. Opdrachtgever is in verzuim vanaf het tijdstip waarop de verschuldigde vergoeding door toedoen van opdrachtgever niet kan worden geïncasseerd, dit geldt bij automatische incasso.

8. Indien verschuldigde bedragen door toedoen van opdrachtgever niet kunnen worden geïncasseerd of niet worden ontvangen, brengt CSV Networks een vertragingsrente in rekening die gelijk is aan de wettelijke rente, welke verschuldigd zal zijn vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van incassering. Tevens zijn alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening en risico van klant.

9. Indien abusievelijk een hoger bedrag geïncasseerd wordt, dan dient CSV Networks het teveel geïncasseerde bedrag op eerste verzoek van opdrachtgever onverwijld aan opdrachtgever te retourneren. Een en ander vermeerderd met wettelijke rente vanaf de dag van incassering tot aan die waarop bedoeld bedrag zal worden geretourneerd.


15. Aansprakelijkheid

1. CSV Networks is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar CSV Networks weinig of geen invloed op kan uitoefenen. CSV Networks kan daarom op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met CSV Networks of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met CSV Networks.

2. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is CSV Networks slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie tot een bedrag ter grootte van de vergoedingen die CSV Networks gedurende een periode van drie (3) maanden voorafgaand aan de gebeurtenis waaruit de
aansprakelijkheid voortvloeit, heeft betaald gekregen, waarbij de totale aansprakelijkheid onder de Overeenkomst nooit meer dan EUR 1.000,-- (duizend Euro) zal bedragen. Iedere aansprakelijkheid van CSV Networks bijvoorbeeld voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

3. Opdrachtgever vrijwaart CSV Networks voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van CSV Networks.

4. Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. CSV Networks kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. CSV Networks is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.

5. CSV Networks is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door opdrachtgever aangeleverd promotiemateriaal.

6. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die CSV Networks mocht lijden ten gevolge van een aan opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.

7. Wijzigingen in de gegevens van opdrachtgever dient opdrachtgever direct schriftelijk mede te delen aan CSV Networks. Als opdrachtgever dit niet doet, is opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die CSV Networks als gevolg daarvan lijdt.

8. CSV Networks besteedt de registratie en het beheer van domeinnamen uit aan CSV Networks Domeinregistraties B.V.


16. Overdracht van rechten en verplichtingen

1. Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

2. Wanneer domeinnamen door CSV Networks op naam van CSV Networks voor opdrachtgever worden geregistreerd wordt er medewerking verleend aan opdrachten van cliënt met betrekking tot de verhuizing, overdracht of opzegging van deze domeinnamen. Bij alle geschillen in of buiten rechte wordt opdrachtgever die gebruik maakt van een dergelijke domeinnaam de kans geboden de domeinnaam op eigen titel over te nemen. Wanneer opdrachtgever hier binnen 24 uur geen gehoor aan geeft wordt de registratie van de domeinnaam door ons ongedaan gemaakt. Nimmer kan enige aanspraak worden gemaakt op schadevergoeding in welke vorm dan ook.


17. Buitengebruikstelling

1. CSV Networks heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever ter zake van de overeenkomst of andere overeenkomsten met CSV Networks een verplichting jegens CSV Networks niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. CSV Networks zal opdrachtgever hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij dat in redelijkheid niet van CSV Networks kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

2. Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien opdrachtgever binnen een door CSV Networks gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor herindienststelling heeft voldaan, groot € 150,-- excl. btw.


18. Producten en diensten

1. CSV Networks voert ten behoeve van een veilige werking van het net, ter handhaving van de netintegriteit, de interoperabiliteit van de diensten en de gegevensbescherming regelmatig onderhoudswerkzaamheden/updates aan haar systemen uit. Daartoe kan zij haar diensten, met inachtneming van de belangen van de klant, tijdelijk opschorten of beperken, voor zover gewichtige redenen dit rechtvaardigen. CSV Networks zal de onderhoudswerkzaamheden/updates, voor zover dit mogelijk is, doorvoeren op tijden waarop weinig gebruik wordt gemaakt van het internet. Indien langer durende tijdelijke onderbrekingen of beperkingen van haar diensten noodzakelijk zijn, zal CSV Networks de klant van tevoren over de aard, omvang en duur van de belemmering informeren, voor zover dit onder de gegeven omstandigheden objectief mogelijk is en deze kennisgeving het opheffen van reeds opgetreden onderbrekingen niet zou vertragen.

2. Voor zover vaste IP-adressen ter beschikking worden gesteld, behoudt CSV Networks zich het recht voor, het aan de klant toegewezen IP-adres te wijzigen, voor zover dit om technische of juridische redenen noodzakelijk is.

3. CSV Networks is in alle gevallen gerechtigd, haar diensten met inachtneming van een redelijke aankondigingstermijn te wijzigen. Tekent de cliënt niet binnen een door CSV Networks gestelde, redelijke termijn bezwaar tegen de wijziging aan, wordt deze van kracht.

4. Voor zover noodzakelijk en redelijk, verleent de klant zijn medewerking bij een wijziging bijvoorbeeld door een hernieuwde invoer van toegangsgegevens of een eenvoudig omzetten van zijn systemen.

5. CSV Networks levert diverse hostingpakketten met bijbehorende software. CSV Networks is echter niet aansprakelijk voor het updaten, bijhouden, beveiligen of herstellen van afzonderlijke websites, behalve wanneer dit is overeengekomen middels een aanvullende hosting SLA.

6. Het is verboden servers (geheel of gedeeltelijk) aan anonieme derden voor gebruik ter beschikking te stellen.

7. CSV Networks kan diensten blokkeren, als systemen niet functioneren of reageren zoals zij dit onder normale omstandigheden doen en daardoor de veiligheid, de integriteit of de beschikbaarheid van systemen, netwerken en gegevens van CSV Networks of derden worden gestoord. Dit geldt ook dan, als CSV Networks op grond van objectieve aanwijzingen het vermoeden heeft van een dergelijke storing. Voor alle duidelijkheid wordt vermeld, dat deze regeling ook geldt voor zogenaamde Denial of Service aanvallen (hierna te noemen DoS-aanvallen), die de klant via zijn server uitvoert of waarvoor de server van de klant door derden wordt gebruikt. Bij een opzettelijk handelen van de klant kan CSV Networks de overeenkomst onmiddellijk zonder inachtneming van een opzegtermijn beëindigen.

8. Indien een server herhaaldelijk het doel is van DoS-aanvallen en een herhaling te verwachten is, kan CSV Networks de overeenkomst na een waarschuwing onmiddellijk zonder opzegtermijn beëindigen, als er voor CSV Networks geen redelijkerwijs van haar te verlangen mogelijkheid bestaat, een einde te maken aan de te verwachten toekomstige DoS-aanvallen of de uitwerking daarvan op andere systemen.

9. Indien derden aannemelijk maken, dat inhoud of domeinen inbreuk maken op hun rechten, of als het op grond van objectieve aanwijzingen als waarschijnlijk kan worden aangenomen, dat rechtsregels worden geschonden door domeinen of inhoud, kan CSV Networks de inhoud blokkeren zolang de schending of het geschil met de derde over de schending voortduurt.

10. Indien de eventuele schending door een domein geschiedt, kan CSV Networks ook maatregelen treffen die het domein onbereikbaar maken. In gevallen, waarin de schending door een domein op grond van objectieve aanwijzingen vast lijkt te staan, kan CSV Networks de overeenkomst onmiddellijk opzeggen zonder inachtneming van een opzegtermijn.

11. De domeineigenaar vrijwaart CSV Networks, de registrar, het register en de Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), evenals hun wettelijke vertegenwoordigers, medewerkers, agenten en overige met hen gelieerde personen, van vergoedingsaanspraken vorderingen van derden tot schadevergoeding van, van welke aard dan ook, die voortvloeien uit de registratie van het domein. Deze verplichting blijft voortbestaan na afloop van de registratieovereenkomst.


19. Wijziging van de voorwaarden

1. CSV Networks behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2. CSV Networks is gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van al gesloten overeenkomsten. Wijzigingen gaan in twee weken na bekendmaking of nader aangegeven datum door middel van een schriftelijke mededeling dan wel een mededeling op de webpagina's of nieuwsbrief van CSV Networks. Indien de afnemer wijzigingen van de algemene voorwaarden niet wenst te accepteren heeft deze tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen, het recht de overeenkomst schriftelijk op te zeggen per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden. Na het tijdstip van inwerkingtreding wordt de afnemer geacht de wijzigingen - stilzwijgend - te hebben aanvaard.

3. Wijzingen worden gepubliceerd op de site of verzonden per e-mail of in onze elektronische nieuwsbrief.


20. Geschillenregeling en toepasselijk recht

1. Indien bij gerechtelijke uitspraak één of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen CSV Networks en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

2. Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.


Aanvullende voorwaarden:

Aanvullende voorwaarden van CSV Networks

Onverminderd de toepassing van de algemene voorwaarden van de Fenit gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag onder nr. 1994/189, Geldt het volgende;

Deze aanvullende voorwaarden zijn, tenzij enige bepaling uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten in de schriftelijke overeenkomst tussen Leverancier en Cliënt, onverkort van toepassing op alle Leveringen en Diensten verricht en verleend door CSV Networks.

Aansprakelijkheid en vrijwaring van de leverancier
Begripsbepaling

Overeenkomst : Uitsluitend schriftelijke opdracht
Leverancier : De opdrachtnemer (CSV Networks)
Cliënt : De opdrachtgever
Producten : Software en Hardware

1.1 Leverancier aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor tegenwoordige en toekomstige handelingen en/of gedragingen van de door leverancier / Cliënt gekozen Internet Service Provider (ISP).

1.2 Leverancier aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gebreken aan en incompleet zijn van producten en bijbehorende documentatie betrokken van derden.

1.3 Leverancier aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid inzake gebruik, aansluiting en strijd met enige regel of wettelijke bepaling door cliënt inzake producten geleverd en/of aangesloten door anderen dan leverancier.

1.4 Leverancier aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor modificaties aan producten geleverd door Leverancier en/of derden.

1.5 Door ondertekening van de schriftelijke overeenkomst verklaart Cliënt stellig en zonder enig voorbehoud dat de reeds bij cliënt aanwezige producten en voor gebruik aan leverancier ter beschikking gestelde of te stellen producten op gebruikelijke en legale wijze zijn verkregen.

1.6 Artikel 1.5 vrijwaart de Leverancier van zijn onderzoeksplicht aangaande de in artikel 1.5 genoemde producten. Hier rust bij leverancier derhalve geen enkele aansprakelijkheid.

1.7 Leverancier en Cliënt verplichten zich mondelinge afspraken terstond schriftelijk te bevestigen. Zonder schriftelijke bevestiging komt geen overeenkomst van welke aard dan ook tot stand.

HOSTING

De in dit hoofdstuk “hosting” vermelde bepalingen zijn naast de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing indien CSV Networks in opdracht van cliënt optreedt als host op het Internet en in het geval van overige periodieke dienstverlening.

Artikel 2 – Duur

2.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode als door partijen overeengekomen. Indien geen bepaalde termijn is overeengekomen geldt een overeenkomst voor onbepaalde tijd.

2.2 De overeenkomst geldt voor onbepaalde tijd, tenzij cliënt of CSV Networks de overeenkomst schriftelijk beëindigt met inachtneming van een opzegtermijn van een (1) maand. Daar CSV Networks kosten maakt aan het begin van de facturatieperiode, vindt geen volledige of gedeeltelijke restitutie van het factuurbedrag plaats.

Artikel 3 – onderhoud / garantie

3.1 CSV Networks verplicht zich tot regelmatige controle en gedegen onderhoud van de door haar gebruikte apparatuur en systemen en zorgt zij dat de capaciteit van deze apparatuur en systemen zodanig ruim is dat dit bij normaal gebruik niet leidt tot storingen. CSV Networks verstrekt geen garantie op de door haar geleverde diensten, doch verplicht zich op eerste afroep door cliënt alle haar ten dienste staande middelen in te schakelen teneinde eventuele storingen en/of gebreken onverwijld op te lossen.

Artikel 4 – vrijwaring door cliënt

4.1 Cliënt vrijwaart CSV Networks voor alle aanspraken van derden ter zake van schades waarvoor aansprakelijkheid van CSV Networks jegens cliënt is uitgesloten en voorts in het bijzonder voor schade als gevolg van:
ondeskundig gebruik/foutieve installatie van - en het verschaffen van onjuiste/onwettelijke informatie en / of afbeeldingen op - een internet-site door de cliënt, medewerkers van de cliënt en/of derden;
het zonder toestemming van cliënt of CSV Networks inbreken in en/of toegang verschaffen tot computerprogramma’s/internet-sites door derden (hacken); het beledigen en het anderszins inbreuk maken op rechten van derden.

4.2 CSV Networks is niet aansprakelijk voor databases die door cliënten aan derden worden verkocht, verhuurd of in bruikleen gegeven. Indien als gevolg van verkoop, verhuur of in bruikleen geven van databases tijdelijke of permanente problemen ontstaat bij de systemen van CSV Networks, is CSV Networks gerechtigd een schadevergoeding te vorderen bij cliënt en de dienstverlening voor onbepaalde tijd stil te leggen.

 

 


        


Veldmaarschalk Montgomeryweg 25B
3769 BG Soesterberg
Nederland
Telefoon: +31 346 552694 (Sales)

e-mail:
info@csv-networks.nl
backoffice@csv-networks.nl
support@csv-networks.nl

Privacy statement
Leveringsvoorwaarden
Verwerkersovereenkomst